logo

e-Service
ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแนะนำ

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ได้ผ่านการตรวจจากกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเนื้อหาวิชาในชั้นนี้ประกอบด้วย บทที่ 1 การออกแบบอัลกอริทึม บทที่ 2 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย บทที่ 3 การรวบรวมและประมวลผล ...

VDO แนะนำขั้นตอนการใช้บริการ
เข้าสู่ระบบ
ค้นหา